Værd at vide om brandslukning

It-rummet er typisk en vital livsnerve i en virksomhed, og hvis data ikke er tilgængelige, kan det få store driftsmæssige konsekvenser. Derfor anbefales det, at it-rummet gøres til et af de bedst sikrede rum i bygningen.

Vælger man at etablere et automatisk brandslukningssystem, er der en række faktorer, man skal tage i betragtning. Her kan bl.a. nævnes rummets beskaffenhed, hvor trykflasker med slukningsmidlet placeres, og hvordan en eventuel begyndende brand kan detekteres mest effektivt. Nedenfor gives nogle forhold, som er vigtige at huske omkring installationen af et sådan anlæg.

Vigtigt at huske

Værd at vide om slukning af edb-rum
Værd at vide om slukning i edb-rum

  • Det sikrede rum skal løbende holdes ryddeligt og jævnligt rengøres grundigt. Eksempelvis vil støv under et hævet gulv eller over et sænket loft, kunne anrette betydelig skade, hvis det aflejres i elektronisk udstyr

  • Rummet skal være helt tæt! Selv de mindste utætheder kan betyde nedsat slukningseffekt

  • Døre skal være selvlukkende og bør åbne udad

  • Som røgdetekteringsprincip bør aspiration/air sampling anvendes, eventuelt som supplement til punktdetektering.

  • Der skal installeres overtryksspjæld til at trykudligne rummet

  • Siemens anbefaler at foretage en fuldskalatest efter endt installation. Så er man sikker på, at anlægget virker efter hensigten

  • Ved aktivering af et slukningsanlæg bør spjæld til ventilationsanlægget lukkes, således at slukningsmidlet forbliver i rummet

  • Slukningsflaskerne skal placeres korrekt, og placeringen skal godkendes af de lokale brandmyndigheder

  • Fastgøring af rør og flasker skal ske i vægge egnede til formålet

  • Slukningsanlægget bør jævnligt - måske i forbindelse med serviceeftersyn - kontrolleres. Så er man sikker på, at anlægget er fuldt funktionsdygtigt